Ga naar hoofdinhoud

Webbekoms Broek

  • Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest
  • Natuurgebieden
Een gecontroleerd overstromingsgebied in de achtertuin van Diest

Het Webbekoms Broek kan je omschrijven als een wachtbekken vol natuur. Het is sinds het einde van de vorige eeuw een gecontroleerd overstromingsgebied dat de bewoners van de Demervallei beschermt tegen wateroverlast. Het bevindt zich net achter het provinciaal domein De Halve Maan.

Het natuurgebied is toegankelijk vanuit het bezoekerscentrum Webbekoms Broek. Hier is een natuurtuin aangelegd met egel- en insectenwoning, wilgenhut, wilgentunnel en wilgendoolhof en zelfs een kleine kudde Soay-schapen. Tevens kan men hier meer te weten komen over kringloop- en afvalarm tuinieren.

In Webbekoms Broek wisselen grasland, rietland, moeras en bos elkaar af. Typische vogelsoorten die hier graag vertoeven zijn: Ooievaar, Kleine karekiet, Rietgors, Bouwborst, Watersnip, Wulp, Ijsvogel, Sprinkhaanrietzanger, Witgatje en Grawe klauwier. Er is ook een rijke flora aanwezig: Egelboterbloem, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Koninginnekruid, Moerasrolklaver en Gele lis hebben hier hun plekje veroverd.

Natuurbeheer

Het natuurbeheer in Webbekoms Broek is gericht op het herstel van het valleisysteem. Hierbij worden er werkzaamheden uitgevoerd om het gebeid te vernatten om zo tot een meer natuurlijker watersysteem te komen dat de belevingswaarde en de waterveiligheid voor de mens vergroot en tegelijkertijd ook zorgt voor meer koolstofopslag in de bodem. Ook het open karakter zal opnieuw hersteld worden door de aangeplante populierenbossen te rooien en in te zetten op soortenrijk grasland. Hierdoor zullen de typische soorten zoals Grote modderkruiper, Porseleinhoen, Roerdomp, Woudaap, Kwartelkoning en Grauwe klauwier er hopelijk terug hun plekje vinden. Een kudde Koninkspaarden en Ijlanders zetten jaarrond hun beste pootje voor om voor een soortenrijk grasland te zorgen.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Jaarrond vrij toegankelijk
  • Wanneer het overstromingsgebied in gebruik wordt genomen, is het gebied uiteraard niet toegankelijk
  • Zorg voor stevige wandelschoenen of laarzen. In nattere periodes zijn laarzen een must
  • Parkeren: parking Halve Maan: Omer Vanaudenhovelaan, Diest
<